Skip to main content
Maatregelen COVID-19

Overheidsmaatregelen en maatregelen van verzekeraars

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren Covid-19 (TOGS)
Een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-- netto voor ondernemers met een hoofdactiviteit die overeenkomt met bepaalde SBI codes.

Deze lijst wordt aangepast als daar redenen voor zijn. Het kan dus zijn dat uw code niet voorkomt, maar later alsnog wordt toegevoegd. Er gelden bepaalde voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de onderneming niet gevestigd mag zijn op het huisadres tenzij het een eet- of drinkgelegenheid betreft waar de ondernemer boven woont.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De regeling biedt inkomens ondersteuning voor zelfstandige ondernemers. De uitvoering geschiedt door de gemeente waarin u woonachtig bent. Dit geldt voor ZZP’ers en DGA’s met en zonder personeel.
Met deze link kunt u kijken of u in aanmerking komt en wordt u gelijk doorverwezen naar de betrokken gemeente voor het aanvragen van de Tozo.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).
De NOW kan vanaf 6 april 2020 aangevraagd worden. In vergelijking met de eerder getroffen regeling wordt nu ook een deel van de loonkosten
meegenomen. U kunt hierbij denken aan:
- Premies werknemersverzekeringen 
- Pensioenpremies
- Reservering vakantietoeslag

Het UWV hanteert standaard 30% werkgeverslasten bovenop de loonsom. Er wordt niet individueel afgeweken.

De voorwaarden zijn niet veranderd:
- Omzetverlies van 20% of meer over een periode van maximaal drie maanden te rekenen vanaf 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020.
- De tegemoetkoming is maximaal 90% bij een omzetverlies van 100%. Bij 50% omzetverlies is de tegemoetkoming 45% en bij 25% omzetverlies is het 22,5%.
- De regeling kan eventueel verlengd worden met nog eens drie maanden.
- De werknemers moeten in dienst blijven. Indien er om bedrijfseconomische redenen toch een werknemer wordt ontslagen voor 1 juni 2020 geldt er een omrekenfactor voor de correctie op de loonsom. Zie de voorwaarden.De voorwaarden treft u hier aan.

Betalingsregelingen verzekeraars
De meeste verzekeraars hebben voor hun zakelijke producten de betalingstermijn opgerekt van 30 dagen naar 90 dagen. Dit is de algemene regel. Er zijn uitzonderingen zoals bij ziekengeld-verzekeringen. Hier wordt eerst gekeken of er geen afwijkende zaken zich voordoen.

Bij sommige verzekeraars is het ook mogelijk de jaarpremie die nog voldaan moet worden om te zetten naar een maandpremie waarbij de opslag voor de maandpremie achteraf kwijt gescholden wordt.

Het is niet mogelijk om nu alvast polissen die lopen op naverrekening, bijvoorbeeld de AVB die loopt op de omzet, naar beneden bij te stellen. Dat zal bij een omzetdaling wel verrekend worden in 2021.

Verzekeraars en PPI’s (Premie Pensioen Instelling) hebben aangegeven coulant om te gaan met te late betalingen. Hier speelt wel mee dat er wettelijke termijnen zijn. Uitstel is dus geen afstel. Zie ook verderop.

Samenloop NOW, pensioenpremie en ziekengeld uitkeringen
De opzet van de NOW is om bedrijven zoveel mogelijk tegemoet te komen in de loonkosten en de werkgeverslasten. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eerlijkheid van de ondernemers. Het zijn algemene maatregelen die op zeer korte termijn tot stand zijn gekomen. Niet alles is daarom duidelijk en moet nog uitgekristalliseerd worden.

Twee voorbeelden ter verduidelijking:

1. De tegemoetkoming werkgeverslasten is 30% van de loonkosten (maximaal 90%). Stel de pensioenregeling kent een relatief hoge eigen bijdrage. Het kan dan zijn dat de 90% + de 30% werkgeverslasten uitkomen boven de daadwerkelijke werkgeverslasten. Dit zal niet de bedoeling zijn. Wellicht komt daar nog een verduidelijking over.

2. Het uitgangspunt van de NOW zijn de loonkosten. Stel u heeft regulier een aantal zieke werknemers. Die hebben recht op loondoorbetaling en vallen dus ook onder de NOW (100% dan wel 70% bij de loondoorbetaling). U heeft echter ook een ziekengeldverzekering bij een verzekeraar die uitkeert aan u op basis van de loonsom van deze werknemers. U zou dan dubbel ontvangen. Ook dat zal de bedoeling niet zijn. Wellicht komt ook hier nog een verduidelijking over.

Pensioen
Mocht u geen of nauwelijks gebruik kunnen maken van de NOW, bijvoorbeeld omdat het omzetverlies zich pas later in het jaar gaat voordoen of dat u net onder de 20% omzet verlies blijft, dan kan er een noodzaak zijn de pensioenregeling naar beneden aan te passen. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij een aantal mogelijkheden besproken.

Een mogelijkheid zoals eerder genoemd is het later betalen van de pensioenpremie, maar dit lost vaak het probleem niet op. Bovendien gelden nog steeds de wettelijke maatregelen uit de Pensioen Wet. Er is wel overleg vanuit verzekeraars met De Nederlandsche Bank, maar er is hier geen uitsluitsel over.

In de situatie dat aanpassing noodzakelijk is kunnen we naar verschillende varianten kijken. Dit is uiteraard maatwerk. U kunt hiervoor het beste contact met ons opnemen.

Algemeen
Tot 28 april 2020 worden de veiligheidsmaatregelen verlengd. Daar zien ook de voorzieningen op toe. Onzeker is uiteraard of de situatie daarna stap voor stap verbetert. Misschien verbetert de algemene situatie wel, maar die van uw bedrijf niet en heeft u meer tijd en financiële armslag nodig juist na die periode. Daar waar mogelijk zullen wij u uiteraard behulpzaam zijn met het doorverwijzen naar de juiste instelling.